UPOZORNENIE

Vzhľadom na dlhodobo trvajúce sucho a extrémne teplé počasie upozorňujeme všetkých návštevníkov MLBŠ, že bol Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Žiadame preto všetkých,  aby venovali zvýšenú pozornosť počas pobytu v prírode, zakazuje sa fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň , a akákoľvek manipulácia  s otvoreným ohňom v uvedenej oblasti.