Lesy osobitného určenia

       Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. pokračujú vo svojom zámere  vybudovať Lesy osobitného určenia /LOU/

Od prvého verejného pracovného stretnutia v Kine Akademik v Banskej Štiavnici s predstavením projektu Lesov osobitného určenia 17.5.2022 spoločnosťou MLBŠ uplynuli necelé dva roky. Od tohto obdobia do dnes MLBŠ v spolupráci s Technickou uviverzitou vo Zvolene a krajinnými architektmi spoločností  Ateliér Toman, s.r.o.  a  Gardn, s.r.o. vypracovali Krajinársku štúdiu a zároveň aj Projektovú dokumentáciu „Lesy osobitného určenia – rozmiestnenie rekreačných aktivít v krajine“.

Vyhotovením projektov, plne v réžii MLBŠ, bol vytvorený predpoklad zladenia ochrany prírody, rekreačného využívania a citlivej lesníckej činnosť v našich lesoch.

Samotná myšlienka vytvorenia LOU vychádzala z požiadaviek narastajúceho tlaku zo strany turistických návštevníkov regiónu. Zároveň aj samotní obyvatelia mesta začínajú pociťovať narastajúci počet návštevníkov ako neúnosný. Zabezpečenie rekreačných potrieb obyvateľstva a vhodná redistribúcia jeho pohybu a pobytu v krajine je pri súčasnom plnom hospodárskom využití lesov danej lokality náročná úloha. Z toho titulu bolo žiadúce pristúpiť k vytvoreniu LOU, subkategória rekreačné lesy, zabezpečujúcich využitie lesa  v prospech širokej verejnosti . Samotný proces vyhlásenia LOU započal rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OOP4-2022/037689-004 zo dňa 13.12.2022, čím došlo k zmene programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Banská Štiavnica II.. Daným ustanovením bola na celkovej výmere 181,2654 ha zmenená kategória lesov z lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia a zároveň bol schválený návrh osobitného režimu hospodárenia ako aj  návrh plánu hospodárskych opatrení. Týmto došlo k prvému  kroku – k zmene spôsobu hospodárenia v danom území za plnej podpory ustanovení Programu starostlivosti o les. Optimálny plán by mal viesť k posilneniu biodiverzity na celom území . Vo všeobecnosti by mala stúpnuť veková, dimenzionálna a priestorová diferenciácia porastov.

Celé riešené územie predstavuje krajinný priestor Mestských lesov Banská Štiavnica, od lokality Šobov, cez Glanzemberg, Červenú Studňu a ďalej na juh popod a cez vrch Pradajs k Predným Rosniarkam a ďalej až na Hornú Roveň s jej barokovou kalváriou. Jednotlivé riešené lokality po stavebných objektoch predstavujú desať objektov – SO 01 Lokalita Červená studňa, SO 02 Lokalita prameň Svätého Jána Nepomuckého, SO 03 Lokalita Šobov, SO 04 Lokalita Rosniarky, SO 05 Lokalita Horná Roveň, SO 6 Gáplik, SO 07 Hľadisko, SO 08 Schodisko na Paradajs, SO 09 Drobná architektúra , SO 10 Informačný systém trasy „HORE DOLE ŠTIAVNICOU“ .

Realizácia týchto konkrétnych aktivít v krajine je opätovne podporená vydaním Rozhodnutia č. Šb/5/497/223/VK  o stavebnom povolení obcou Štiavnické Bane.

Finančné zabezpečenie všetkých doteraz vymenovaných aktivít bolo plne financované z prostriedkov Mestských lesov Banská Štiavnica.  Spoločnosť ML BŠ pre zabezpečenie ďalšej realizácie stavebných objektov v zmysle vyhotoveného projektu požiadala o nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry,  Výzva 59/PRV/2022 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Pri schvaľovaní nenávratných prostriedkov sme splnili podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli  stanovené vo Výzve a na základe toho nám žiadosť bola Rozhodnutím  PPA  zo dňa 24.1.2024 schválená.

Na základe týchto skutočností, a za súčasnej podpory vedenia mesta Banská Štiavnica v nasledujúcom období začneme pripravovať realizáciu predloženého zámeru.

Lesy osobitného určenia

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie MS ohrozenie medveďom

Upozorňujeme návštevníkov územia v obhospodarovaní MLBŠ o zvýšenú opatrnosť  vzhľadom na možnosť stretu s medveďom hnedým, ktorého výskyt je zaznamenaný aj v turisticky navštevovaných oblastiach. Vzniknutá situácia je riešená v spolupráci so štátnou ochranou prírody a zásahovým tímom, v ktorého kompetencii je uvedené problémy riešiť. Vzhľadom na udalosti, ktoré boli zaznamenané v iných lokalitách vyzývame všetkých návštevníkov k obozretnosti.

 

Včelárstvo – nová činnosť v Mestských lesoch Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. úspešne rozšírila svoju činnosť o chov včiel a v mesiaci august získala prvú úrodu medu z novozaloženej včelnice.

S chovom včiel naša spoločnosť MLBŠ začala v roku 2022, pričom hlavným odborným garantom je náš zamestnanec Ervín Kiss. Napriek tomu, že prvá úroda je zatiaľ len symbolická, má pre nás cenu povzbudenia do budúcna. Uvedenú činnosť plánujeme rozšíriť o ďalšie rodiny včiel. Vážime si každý gram medu vyprodukovaný našimi novými „zamestnankyňami“, pretože  na vyplnenie jedného poháru medu musia včielky preletieť vzdialenosť, ktorá je približne taká dlhá, akoby ste chceli prejsť trikrát kolo Zeme. Zároveň keďže na jednom kilograme medu pracuje 6 až 10 tisíc včiel je naša hrdosť na tento výsledok o to väčšia.

Včely pracujú, komunikujú, vytvárajú väzby s rastlinami a opeľovaním zaisťujú produkciu potravy pre celú našu planétu. Od včiel máme možnosť učiť sa ako spoločne žiť milióny rokov udržateľným spôsobom. Pristupujeme preto k našim úľom s úctou, pretože spoločenstvá v ich vnútri majú oveľa bohatšiu históriu než naša ľudská spoločnosť. Kiežby vedeli aj ľudia, stavajúci sa do pozície najúspešnejšieho organizmu na planéte  medzi sebou spolunažívať tak, ako tieto malé pracovité tvory.

Strelecké preteky

Na strelnici Drieňová sa  27.8.2023 uskutočnil už 44.ročník verejnej streleckej súťaže „ZLATÁ PUŠKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA“ v  malokalibrovanom štvorboji M-800 a 10.ročník :MEMORIÁLU Ing. LAMBERTA JOKLA“ v disciplíne OS-80.

Hlavnými organizátormi pretekov boli Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica, Slovenským poľovníckym zväzom, regionálnou organizáciou Stredné Pohronie a Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Streleckého preteku o Zlatú pušku mesta Banská Štiavnica sa zúčastnilo 40 strelcov s nasledovným celkovým umiestnením

  Disciplína GM – 800 Disciplína  OS – 80
1. Rastislav Štrama – OPK Levoča Peter Zemko – OPK Piešťany
2. Ing.Štefan Bugyi – Belanov s.r.o. Tomáš Sabolčík – OPK Svidník
3. Ing.Róbert Láska – Lesy SR, š.p.

Banská   Bystrica

Anton Molnár – OPK Šala

 Víťazom blahoželáme, zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaží a tešíme sa na ich ďalší ročník.

Nové lavičky na „Komoráku“

Pracovníci spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. vyrobili a zároveň aj umiestnili v príjemnom prostredí Komorovských jazier na Štefultove drevené lavičky.

Zámerom bolo spríjemniť  miestnej skupine dôchodcov, ale aj iných návštevníkov tohto pekného kraja oddych pod korunami stromov v tomto upokojujúcom prostredí.

Veríme, že životnosť inštalovaného dreveného posedenia bude dlhšia, ako býva v poslednom období v takýchto prípadoch zvykom. Veď slúžiť by mali všetkým nám….

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

 

“Čo šepká les”

19.6.2023 sa v priestoroch parku Múzea vo Svätom Antone uskutočnila prírodovedná súťaž žiakov základných škôl, so zameraním na lesnícku a poľovnícku tématiku.

V prostredí poľovníckeho kaštieľa vo Svätom Antone sa 19.6.2023 uskutočnil už jedenásty ročník prírodovednej detskej súťaže  „Čo šepká les“. Hlavní organizátori Oblastná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom, Lesy SR, š.p. – OZ Tríbeč, SPZ, RgO Stredné pohronie, Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Múzeum vo Svätom Antone oslovili žiakovi 4. – 6. ročníkov základných škôl  z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zlaté Moravce.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 14 trojčlenných družstiev, čiže 42 žiakov.

Vedomosti a zručnosti všetkých súťažiacich hodnotíme na vysokej úrovni. V náročnej konkurencii sa najlepšie umiestnili:

v kategórii družstvo:  1. miesto- ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga Svätý Anton,

                                           2.miesto- ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica,

3.miesto- ZŠ a MŠ Župkov

v kategórii jednotlivec  1.miesto – Simona Repiská, ZŠ a MŠ Župkov

                                              2.miesto – Tomáš Kružlic, ZŠ a MŠ Ferdinanda Coburga Svätý 

                                                                       Anton,      

                                         3.miesto – Martin Žitňan,  Súkromná základná škola Guliver

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší dvanásty ročník súťaže.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu súťaže.

Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.  sa akcie zúčastnila ako sponzor podujatia.

Foto k článku :   https://www.mlbs.sk/galeria/