Všetky príspevky M

Apríl – MESIAC LESOV

        Podiel lesov z celkovej výmery Slovenska je naozaj pozoruhodný. Celková rozloha Slovenska je 4 903 500 ha pričom 41% tejto výmery tvoria lesy. Lesy sú teda naozaj neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny.

         Jarné obdobie z hľadiska vývoja lesa považujeme za najdôležitejšie. Zima ustupuje z cesty jari, príroda sa prebúdza zo zimného spánku. Lesníci starajúci sa o lesy majú v tomto období najviac práce, aby v pôde zachytená jarná vlaha bola  využitá pre jarné výsadby a ujatosť sadeníc lesných drevín, ktoré boli vypestované  v lesných škôlkach. Práve vďaka ideálnym podmienkam k výsadbe sadeníc lesných drevín a náročnej lesníckej práci v tomto období dostal mesiac apríl svoj  prívlastok Mesiac lesov.

         Lesy sú prirodzeným prostredím celého spoločenstva živočíchov a rastlín. Je dôležité  poznať tieto vzťahy, rozumieť im, pretože len tak ochránime a zabezpečíme seba a našu budúcnosť.

         Hospodárenie v lesoch sa riadi odborným Programom starostlivosti o les, ktorý zostavujú lesnícki odborníci rôznych lesníckych inštitúcii a  zároveň  kontrolujú jeho plnenie a spôsob vykonávania. V priebehu vývoja lesa sa zásahmi lesníkov odstraňujú jednotlivé vetrom vyvrátené, polámané, odumreté a odumierajúce, hmyzom a hubou napadnuté nezdravé a hospodársky nevhodné stromy. Porast sa zámerne preberá, aby v lese zostali len silné a zdravé stromy schopné budúcej produkcie a reprodukcie. Odstránené a vyťažené stromy slúžia napríklad k výrobe nábytku a interiérov do našich domácností. Odpad z ťažby slúži ako palivo najmä v domácnostiach.

      Voľný čas strávený na  prechádzke, či pobyte v prostredí lesa nemožno ničím nahradiť . So zlepšujúcim sa počasím zaznamenávame zvýšený počet návštevníkov aj v našich lesoch. Chceli by sme poprosiť všetkých, aby svoje správanie prispôsobili nie len svojim potrebám, ale aby boli ohľaduplný aj k potrebám svojho hostiteľa – v tomto prípade k potrebám lesa. Nevhodné správanie – hlavne zakladanie ohnísk na nepovolených miestach, predstavuje reálnu možnosť vzniku lesného požiaru.  V uplynulom roku 2022  sme zaznamenali dva takéto lesné požiare na území lesov v našom obhospodarovaní. Podarilo sa ich zlikvidovať len vďaka rýchlemu zásahu požiarnikov a dobrovoľníkov hasičského záchranného zboru.

      Veríme , že pobyt v prírode aj naďalej bude patriť k obľúbeným formám relaxu a zostane bezpečným pre ľudí, ale aj pre prírodu a jej lesné spoločenstvá.

 

                                                Pracovníci Vašich Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Upozornenie

Upozorňujeme návštevníkov lesov mesta Banská Štiavnica na zvýšené nebezpečenstvo padajúcich stromov a konárov pod ťarchou vrstvy mokrého snehu. Prosíme týmto o zvýšenú opatrnosť pri aktivitách v prírode.

Záver roka 2022

Koledníci z Materskej školy  na ulici 1. Mája č. 4  v Banskej Štiavnici, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Alexandry Bókovej nás na sklonku roka  potešili milou  návštevou a kultúrnym programom.

Ďakujeme a želáme aj my všetkým, aby do nového roku 2023 vykročili tou správnou nohou.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na dlhodobo trvajúce sucho a extrémne teplé počasie upozorňujeme všetkých návštevníkov MLBŠ, že bol Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Žiadame preto všetkých,  aby venovali zvýšenú pozornosť počas pobytu v prírode, zakazuje sa fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň , a akákoľvek manipulácia  s otvoreným ohňom v uvedenej oblasti.

 

 

Pozor

V dôsledku  udalostí, ktoré sa udiali v posledných dňoch v lokalite Studený vrch a Šobov, kde došlo k strhnutiu piatich kusov hovädzieho dobytka medveďom, dôrazne upozorňujeme návštevníkov uvedených lokalít o zvýšenú opatrnosť pri návšteve vzhľadom na možnosť stretu s medveďom. Zvýšenú opatrnosť venujte aj pri aktivitách v prírode aj v ostatnom okolí. Vzniknutá situácia je riešená v spolupráci so štátnou ochranou prírody a zásahovým tímom, v ktorého kompetencii je uvedené problémy riešiť.

Upozornenie

Upozorňujeme návštevníkov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. na zvýšený výskyt medveďov v lokalite Banky, Hadová, Kýzová, Handerlovo. Preto Vás prosíme o zvýšenú ostražitosť najmä pri prechádzkach v okolitej prírode.