Apríl – MESIAC LESOV

        Podiel lesov z celkovej výmery Slovenska je naozaj pozoruhodný. Celková rozloha Slovenska je 4 903 500 ha pričom 41% tejto výmery tvoria lesy. Lesy sú teda naozaj neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny.

         Jarné obdobie z hľadiska vývoja lesa považujeme za najdôležitejšie. Zima ustupuje z cesty jari, príroda sa prebúdza zo zimného spánku. Lesníci starajúci sa o lesy majú v tomto období najviac práce, aby v pôde zachytená jarná vlaha bola  využitá pre jarné výsadby a ujatosť sadeníc lesných drevín, ktoré boli vypestované  v lesných škôlkach. Práve vďaka ideálnym podmienkam k výsadbe sadeníc lesných drevín a náročnej lesníckej práci v tomto období dostal mesiac apríl svoj  prívlastok Mesiac lesov.

         Lesy sú prirodzeným prostredím celého spoločenstva živočíchov a rastlín. Je dôležité  poznať tieto vzťahy, rozumieť im, pretože len tak ochránime a zabezpečíme seba a našu budúcnosť.

         Hospodárenie v lesoch sa riadi odborným Programom starostlivosti o les, ktorý zostavujú lesnícki odborníci rôznych lesníckych inštitúcii a  zároveň  kontrolujú jeho plnenie a spôsob vykonávania. V priebehu vývoja lesa sa zásahmi lesníkov odstraňujú jednotlivé vetrom vyvrátené, polámané, odumreté a odumierajúce, hmyzom a hubou napadnuté nezdravé a hospodársky nevhodné stromy. Porast sa zámerne preberá, aby v lese zostali len silné a zdravé stromy schopné budúcej produkcie a reprodukcie. Odstránené a vyťažené stromy slúžia napríklad k výrobe nábytku a interiérov do našich domácností. Odpad z ťažby slúži ako palivo najmä v domácnostiach.

      Voľný čas strávený na  prechádzke, či pobyte v prostredí lesa nemožno ničím nahradiť . So zlepšujúcim sa počasím zaznamenávame zvýšený počet návštevníkov aj v našich lesoch. Chceli by sme poprosiť všetkých, aby svoje správanie prispôsobili nie len svojim potrebám, ale aby boli ohľaduplný aj k potrebám svojho hostiteľa – v tomto prípade k potrebám lesa. Nevhodné správanie – hlavne zakladanie ohnísk na nepovolených miestach, predstavuje reálnu možnosť vzniku lesného požiaru.  V uplynulom roku 2022  sme zaznamenali dva takéto lesné požiare na území lesov v našom obhospodarovaní. Podarilo sa ich zlikvidovať len vďaka rýchlemu zásahu požiarnikov a dobrovoľníkov hasičského záchranného zboru.

      Veríme , že pobyt v prírode aj naďalej bude patriť k obľúbeným formám relaxu a zostane bezpečným pre ľudí, ale aj pre prírodu a jej lesné spoločenstvá.

 

                                                Pracovníci Vašich Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.