Lesy osobitného určenia

       Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. pokračujú vo svojom zámere  vybudovať Lesy osobitného určenia /LOU/

Od prvého verejného pracovného stretnutia v Kine Akademik v Banskej Štiavnici s predstavením projektu Lesov osobitného určenia 17.5.2022 spoločnosťou MLBŠ uplynuli necelé dva roky. Od tohto obdobia do dnes MLBŠ v spolupráci s Technickou uviverzitou vo Zvolene a krajinnými architektmi spoločností  Ateliér Toman, s.r.o.  a  Gardn, s.r.o. vypracovali Krajinársku štúdiu a zároveň aj Projektovú dokumentáciu „Lesy osobitného určenia – rozmiestnenie rekreačných aktivít v krajine“.

Vyhotovením projektov, plne v réžii MLBŠ, bol vytvorený predpoklad zladenia ochrany prírody, rekreačného využívania a citlivej lesníckej činnosť v našich lesoch.

Samotná myšlienka vytvorenia LOU vychádzala z požiadaviek narastajúceho tlaku zo strany turistických návštevníkov regiónu. Zároveň aj samotní obyvatelia mesta začínajú pociťovať narastajúci počet návštevníkov ako neúnosný. Zabezpečenie rekreačných potrieb obyvateľstva a vhodná redistribúcia jeho pohybu a pobytu v krajine je pri súčasnom plnom hospodárskom využití lesov danej lokality náročná úloha. Z toho titulu bolo žiadúce pristúpiť k vytvoreniu LOU, subkategória rekreačné lesy, zabezpečujúcich využitie lesa  v prospech širokej verejnosti . Samotný proces vyhlásenia LOU započal rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OOP4-2022/037689-004 zo dňa 13.12.2022, čím došlo k zmene programu starostlivosti o lesy vyhotoveného pre lesný celok Banská Štiavnica II.. Daným ustanovením bola na celkovej výmere 181,2654 ha zmenená kategória lesov z lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia a zároveň bol schválený návrh osobitného režimu hospodárenia ako aj  návrh plánu hospodárskych opatrení. Týmto došlo k prvému  kroku – k zmene spôsobu hospodárenia v danom území za plnej podpory ustanovení Programu starostlivosti o les. Optimálny plán by mal viesť k posilneniu biodiverzity na celom území . Vo všeobecnosti by mala stúpnuť veková, dimenzionálna a priestorová diferenciácia porastov.

Celé riešené územie predstavuje krajinný priestor Mestských lesov Banská Štiavnica, od lokality Šobov, cez Glanzemberg, Červenú Studňu a ďalej na juh popod a cez vrch Pradajs k Predným Rosniarkam a ďalej až na Hornú Roveň s jej barokovou kalváriou. Jednotlivé riešené lokality po stavebných objektoch predstavujú desať objektov – SO 01 Lokalita Červená studňa, SO 02 Lokalita prameň Svätého Jána Nepomuckého, SO 03 Lokalita Šobov, SO 04 Lokalita Rosniarky, SO 05 Lokalita Horná Roveň, SO 6 Gáplik, SO 07 Hľadisko, SO 08 Schodisko na Paradajs, SO 09 Drobná architektúra , SO 10 Informačný systém trasy „HORE DOLE ŠTIAVNICOU“ .

Realizácia týchto konkrétnych aktivít v krajine je opätovne podporená vydaním Rozhodnutia č. Šb/5/497/223/VK  o stavebnom povolení obcou Štiavnické Bane.

Finančné zabezpečenie všetkých doteraz vymenovaných aktivít bolo plne financované z prostriedkov Mestských lesov Banská Štiavnica.  Spoločnosť ML BŠ pre zabezpečenie ďalšej realizácie stavebných objektov v zmysle vyhotoveného projektu požiadala o nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry,  Výzva 59/PRV/2022 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Pri schvaľovaní nenávratných prostriedkov sme splnili podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli  stanovené vo Výzve a na základe toho nám žiadosť bola Rozhodnutím  PPA  zo dňa 24.1.2024 schválená.

Na základe týchto skutočností, a za súčasnej podpory vedenia mesta Banská Štiavnica v nasledujúcom období začneme pripravovať realizáciu predloženého zámeru.

Lesy osobitného určenia